ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ พิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้งาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2562ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถาน ศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์  จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • ขอเชิญพบกับนิทรรศการและกิจกรรมของหลักสูตรต่าง ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานที่จัดนิทรรศการ คือ อาคารอเนกคุณาการและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาพนิทรรศการในปีที่ผ่านมา
  • ในงานมีสินค้าและบริการซึ่งเป็นผลผลิตจากสาขาวิชาต่าง ๆ จัดจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากการเป่าแก้วและเทียนเจลจากสาขาวิชาเคมี ขนมจากวิทยาศาสตร์การอาหาร นวดเพื่อสุขภาพจากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ น้ำดื่มจากสมุนไพรพื้นบ้าน และร้านค้าโดยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • และพบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท Acer ประเทศไทย จำกัด บริษัท Epson ประเทศไทย จำกัด บริษัท ธงชัยโอเอเซอร์วิส เป็นต้น

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพพิธีเทิดพระเกียรติ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้