ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน และการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารความเสี่ยง สู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 ขึ้น ณ พบทะเล รีสอร์ท จ.ตราด ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 คน

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมป์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้

เพื่อเป็นการประชุมเชิงวิชาการ เสวนาการศึกษาประเด็นจากอุปกสรรคมาพัฒนาเป็นกระบวนการจัดวางแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบร่างแผนปฏิบัติงานในด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านวิจัย ด้านกิจการนักศึกษา และด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุถึงเป้าหมายต่อไป

แชร์ข่าวนี้