ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดจนบุคคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และร่วมส่งเสริมเผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานศิลาแลงและลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

แชร์ข่าวนี้