ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการอบรม “โครงการพัฒนาหลักสูตร (นำร่อง)

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรม “โครงการพัฒนาหลักสูตร (นำร่อง) เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning:WIL) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
2. อาจารย์สารัลย์ กระจง
3. อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง

เป็นวิทยากรในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้