ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ

ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้า ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มีกำหนดจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและเทิดพระเกียรติ อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วันแม่แห่งชาติ

ซึ่งพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธี ในพิธีมีการลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสักการะ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การแสดงรำถวายพระพร จากสาขาวิชานาฎศิลป์ และพิธีมอบ รางวัลคุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2562

รางวัลคุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

อ.ดร.สินานาฏ รามฤทธิ์ได้แก่

1. คุณแม่ของอาจารย์ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.คุณแม่ของอาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. คุณแม่ของคุณทองสุข คิดการ แม่บ้านประจำอาคาร 18

ภาพกิจกรรม  พิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แชร์ข่าวนี้