รายชื่อนักศึกษา

สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55 รหัส 54
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม        
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์            
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า                
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร            
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            
สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง            
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม            

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ >>>>>>>       <<<<<<

 

จำนวนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ
สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55 รหัส 54 รวม
สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 25 29 45 17 14 12 142
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ 10 16 11 11 14 17 79
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 111 147 143 103 82 73 659
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 17 34 31 26 108
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 42 29 71
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17 16 24 16 34 8 115
สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 35 28 36 16 24 11 150
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 136 152 144 94 90 66 655