รายงานสถิตินักศึกษา ตามรุ่น ชั้นปี

รายงานสถิตินักศึกษา ตามรุ่น ชั้นปี
ปีเข้าศึกษา 2553-2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
สาขาวิชา ปี 1 รุ่น 58 ปี 2 รุ่น 57 ปี 3 รุ่น 56  ปี 4 รุ่น 55 ปี 5 รุ่น 54 ตกค้าง รวม
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0 0 0 1 0 1 8 4 12
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 33 0 0 0 1 0 1 25 9 34
เทคโนโลยีก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 23 0 0 0 3 0 3 25 1 26
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 40 0 0 0 3 0 3 42 1 43
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 18 83 0 0 0 4 1 5 69 19 88
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 0 0 7 3 10 13 9 22
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 0 9 12 21 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 6 80 0 0 0 5 1 6 79 7 86
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 122 14 136 97 9 106 83 5 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 28 330
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 100 44 144 80 37 117 54 17 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 98 332
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 8 9 17 6 0 6 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 11 32
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 7 16 7 12 19 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 45
เทคโนโลยีก่อสร้าง 24 5 29 24 1 25 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 6 67
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 29 2 31 21 3 24 23 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 6 79
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 27
รวม 309 91 400 244 74 318 198 29 227 237 45 282 0 0 0 24 5 29 1012 244 1256