ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลายท่าน อาทิเช่น อาจารย์วัชระ  วชิรภัทรกุล ,อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง,อาจารย์ปราโมทย์  ปิ่นสกุล, อาจารย์ณัฐ ประสีระเตสัง, อาจารย์กฤษฎากร เชื่อมกลาง, อาจารย์อุดมพงษ์ เกษศรีพงษ์ศา และรศ.สมบัติ ประจลศานต์ ได้ขึ้นนำเสนอผลงานวิจัยในงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยมีการจัดมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักวิจัยในด้านการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายขึ้นนั้น อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น (Best Oral Rresenter)ในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง  เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพ

แชร์ข่าวนี้