ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ในครั้งนี้ ได้แก่

  1. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ประทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นกรรมการ
  3. อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน จากมหาววิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นกรรมการ
  4. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเลขานุการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 

 

แชร์ข่าวนี้