ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความยินดียิ่ง กำหนการประเมิน วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะกรรมการผู้ให้เกียรติมาประเมินได้แก่

  1. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย กรรมการ
  3. ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน กรรกมาร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้