ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบแบบบ้านผูืประสบอัคคีภัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบแบบบ้านแด่คุณสายฝน พวงประโคน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบแบบบ้านแด่คุณสายฝน พวงประโคน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมเดินทางไปยังบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อมอบแบบบ้านให้แด่คุณสายฝน พวงประโคน บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย จากเพลิงไหม้บ้าน ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่าน

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะมอบแบบบ้าน เพื่อเป็นการวางแผนในการจัดสร้าง วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์  และเตรียมนักศึกษาจิตอาสาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสร้างบ้านในส่วนของงานช่างก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ต่อไปอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้