ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีตักบาตร

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วม พิธีตักบาตร

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิทยาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีตักบาตรจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พิธีตักบาตรจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพัน  ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี

 

แชร์ข่าวนี้