ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราช พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน

เสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ

แชร์ข่าวนี้