ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่าน       ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 และประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรการบริหารหลักสูตร การเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

เนื่องจากได้มีการประชุมสภาเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วนั้น และประธานสภาคณบดีได้แจ้งเรื่องที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การสรรหาประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ซึ่งจะครบวาระในปี 2559 จะต้องมีการสรรหาประธานสภาคณบดี เพื่อจะทำหน้าที่ประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรรหาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวาระปี 2560-2562 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้