ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการบริการทางวิชาการ ณ อำเภอบ้านกรวด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้เข้าดำเนินการเพื่อขอปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการบริการวิชาการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชน  โดยบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  และการวิจัย  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง  ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย    ที่เน้น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ทั้งนี้  นโยบายของโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ  โดยได้กำหนดเนื้อหาประเด็นการบริการทางวิชาการในปี  ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้

๑.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่น

๒.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓.  การอนุรักษ์  ส่งเสริม  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และเศรษฐกิจพอเพียง

๖.  โครงการชุมชนเข้มแข็ง/แก้ปัญหาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ณ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านนายกเทศมนตรี คณาจารย์และชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

แชร์ข่าวนี้