ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี  คนเก่ง สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้

พันธกิจ

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งศึกษาค้นคว้าวิจัย  ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตประเด็นยุทธศาสตร์ที่    2 พัฒนาและยกระดับงานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    3 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    4 ส่งเสริม  สืบสานและสร้างมาตรฐานทางศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่    6 ปรับระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อพึ่งพาตนเอง