ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม ร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เขียนโครงการ รองรับงบประมาณ ปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์  เพื่อใช้เขียนโครงการ รองรับงบประมาณ ปี 2562 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุ่มร่างแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้