ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้มีการมอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ท่านได้แก่

  1. ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  2. อาจารย์ ดร.ธเนศ  เฮ่ประโคน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  3. อาจารย์วิบูลย์  สำราญรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คือ ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีคณาจารย์จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

แชร์ข่าวนี้