ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนดี กิจกรรมเด่น มีจิตอาสา ฐานะยากจน ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน รับเอกสารแบบขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 18 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งกลับคืนมายังคณะฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

เอกสารประกอบการสมัคร 

  1. ใบสมัครขอทุน
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

แชร์ข่าวนี้