ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2560

และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้จัดส่งผลการเรียนถึงสำนักทะเบียนและวัดผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านจัดส่งผลการเรียนถึงคณะภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อที่คณะจะได้จัดประชุมพิจารณาภายในเวลา 09.00 น. และดำเนินการจัดส่งสำนักทะเบียนและวัดผลต่อไป 

แชร์ข่าวนี้