ประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปการได้เกรด ปีการศึกษา 2560

สรุปการได้เกรด ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ

บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

 

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ

บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

 

p5

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษา

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

 

 

p4

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการดำเนินการและหลักฐานประกอบ

บทที่ 4 ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ

บทที่ 5 แนวปฏิบัติและเอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเก็บของแต่ละตัวบ่งชี้

บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ

 

 

p3

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการดำเนินการและหลักฐานประกอบ

บทที่ 4 ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการเฉพาะตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

บทที่ 5 แนวปฏิบัติและเอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเก็บของแต่ละตัวบ่งชี้

บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ

 

 

p2

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการดำเนินการและหลักฐานประกอบ

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติงานและเอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเก็บของแต่ละตัวบ่งชี้

บทที่ 5 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมุมด้านการบริหารจัดการ

 

 

 

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ การดำเนินการและหลักฐานประกอบ

บทที่ 4 การกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานระดับต่าง ๆ

บทที่ 5 แนวปฏิบัติและเอกสาร หลักฐานที่ควรมีสำหรับตัวบ่งชี้ต่างๆ

บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

และมุมมองด้านการบริหารจัดการ