ประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปการได้เกรด ปีการศึกษา 2561

สรุปการได้เกรด ปีการศึกษา 2560

สรุปการได้เกรด ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2562 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ

บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ

p5 บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษา

บทที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

p4 บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการดำเนินการและหลักฐานประกอบ

บทที่ 4 ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ

บทที่ 5 แนวปฏิบัติและเอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเก็บของแต่ละตัวบ่งชี้

บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title Download
ใบสมัครรับเงินอุดหนุน ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี
  1 files      47 downloads
Download
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2/2561
  1 files      2 downloads
Download
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 1/2561
  1 files      2 downloads
Download
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
  1 files      2 downloads
Download
สรุปการได้เกรด 2/2561
  1 files      1 download
Download
สรุปการได้เกรด 1/2561
  1 files      3 downloads
Download
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  1 files      3 downloads
Download