ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่ง อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ ยังให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อปฏิบัติว่าด้วยการแต่งกาย แนวปฏิบัติว่าด้วยการอยู่อาศัยบ้านพัก แนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบการลา และเรื่องการพิจารณาลงโทษนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และนำสู่การปฏิบัติต่อไป

แชร์ข่าวนี้