ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา จำนวนกว่า 250 คน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานประกอบการต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และบุคลากรจาก โครงการ AIU พัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้น ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบหลักการฝึกงาน กฏระเบียบข้อปฏิบัติในการฝึกงาน การขาดลามาสาย เอกสารประกอบการออกฝึกงาน การประเมินการฝึกงานของคณาจารย์นิเทศและหัวหน้างานในสถานประกอบการประเมินการฝึกงาน รวมถึงการเขียนรายงานหลังจากออกฝึกงานต่อไป

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แชร์ข่าวนี้