ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 200 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยจะต้องให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาจากสถานประกอบการณ์จริง ให้ได้รับประสบการร์จากการทำงานในการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามทฤษฎีหลักการที่ได้เรียนมา โดยวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการเตรียมความพร้อมต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้เมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แชร์ข่าวนี้