ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม ได้จัดตารางเพื่อกำหนดจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560 โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้

ปฏิทินการปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา  2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
15-16 มิถุนายน 2560 ร่วมประชุมนำเสนอผลงานกับเครือข่าย 8 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
21-24 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาและปรับพื้นฐาน ห้องเรียน  อาคาร  18 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
24 สิงหาคม 2560 เลือกตั้งประธานนักศึกษาและกิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ ห้องเรียน  อาคาร  18 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
24 สิงหาคม 2560 ไหว้ครูช่าง ห้องเรียน  อาคาร  18 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
21-24 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาและปรับพื้นฐาน ห้องเรียน  อาคาร  18 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
….กรกฎาคม 2560 ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
….สิงหาคม 2560 บายศรีสู่ขวัญ ห้องเรียน  อาคาร 18 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
15-20 มิถุนายน 2560 ประชุมแผนงานวิจัยในการฝึกอบรมและถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านเครื่องปั้นดินเผา ประเทศกัมพูชา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
21-24 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ห้องเรียน อาคารเซรามิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
….สิงหาคม 2560 ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ห้องพักสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
….สิงหาคม 2560 ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี ห้องเรียน อาคารเซรามิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
….สิงหาคม  2560 หัวหน้าสาขาวิชาพบนักศึกษา ห้องประชุมใหญ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
23 สิงหาคม 2560 ทำบุญตักบาตร/ตอนรับน้องใหม่สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ชั้น 9 อาคาร 18 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
….สิงหาคม 2560 ปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
….สิงหาคม 2560 ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ห้องพักสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
….กันยายน 2560 อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องประชุมใหญ่2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
….กันยายน 2560 ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี ห้องประชุมใหญ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
….พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรระยะสั้นและเสริมทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
….ธันวาคม 2560 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
21-24 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ห้องประชุมใหญ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
….สิงหาคม 2560 ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
….สิงหาคม 2560 ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมทุกชั้นปี ห้องประชุมใหญ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
….สิงหาคม 2560 บายศรีสู่ขวัญ ห้องประชุมใหญ่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
12 – 23 มิถุนายน 2560 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. ดุสิต อุทิศสุนทร
21 – 24 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภูริชญ์  งามคง
25 – 28 กรกฎาคม 2560 รับน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภูริชญ์  งามคง
18 -19 สิงหาคม 2560 อบรมพื้นฐานคณิตศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา
21 – 25 สิงหาคม 2560 แข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา
2-3 กันยายน 2560 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภูริชญ์  งามคง
16 – 17 กันยายน 2560 อบรมการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา
26-27 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29-30 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
24-26 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อาคารกีฬาในร่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 – 20 (จ – พฤ)

กรกฎาคม 2560

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการโยธาแห่งชาติ โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
21 – 24 (ศ – จ)

กรกฎาคม 2560

อบรมทักษะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
25 (อ)

กรกฎาคม 2560

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง

(รับน้องใหม่)

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
2 – 4 (พ – ศ)

สิงหาคม 2560

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กศ.บป.) รุ่น 28 หน่วยงานราชการและสถานประกอบการด้านก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
18 (ศ)

สิงหาคม 2560

การแข่งขันสะพานไม้ไอติม

(ระดับนักเรียน นักศึกษา)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
24 (พฤ)

สิงหาคม 2560

ไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลังกิจกรรมรวมของมหาวิทยาลัย) บายศรีสู่ขวัญ และเลี้ยงต้อนรับ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
25 – 26 (ศ-ส)

สิงหาคม 2560

ศึกษาดูงานเทคโนโลยีก่อสร้าง สถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
1 – 2 (ศ-ส)

กันยายน 2560

อบรมเตรียมความพร้อม กว.พิเศษโยธา ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
13 (พ)

กันยายน 2560

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง (บริการวิชาการและวิชาเตรียมฝึก – ด้านการสำรวจ รังวัด) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
18 (พ)

ตุลาคม 2560

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง (บริการวิชาการและวิชาเตรียมฝึก – ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพ) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
1 (พ)

พฤศจิกายน 2560

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง (บริการวิชาการ และวิชาเตรียมฝึก – ด้านเทคนิคก่อสร้าง การควบคุมบริหารงานก่อสร้าง) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
15 (พ)

พฤศจิกายน 2560

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง (วิชาเตรียมฝึก – ด้านทักษะภาษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (อาคารโรงไม้) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
1 – 2 (ศ-ส)

ธันวาคม 2560

การออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

 

พื้นที่ชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
13 (พ)

ธันวาคม 2560

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง (บริการวิชาการและวิชาเตรียมฝึก – ด้านการใช้โปรแกรมในงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
20 (พ)

ธันวาคม 2560

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

 

 

 

แชร์ข่าวนี้