ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการ เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน ศูนย์อุดมการศึกษา ปะคำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ภายใต้โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาศูนย์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปะคำ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสูู่ชุมชน ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นการบูรณาการงานวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยรายละเอียดของกิจกรรมในการบริการวิชาการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย อ.อัษฎางค์ รอไธสงค์ , การถ่ายทอดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิถีชีวิตและชุมชน “การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า “นวัตกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยระบบอัจริยะ โดย อ.ธนกร ดุจเพ็ญ และหลังการมีการอบรมในภาคบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้จัด ได้มีการสาธิตให้กับเข้าร่วมโครงการได้ชมถึงนวัตกรรมและวิธีการใช้ต่างๆ รวมทั้งตอบข้อคำถาม บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานที่วิทยากรมอบให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทั้งความรู้และประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ปรับชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน ศูนย์อุดมการศึกษา ปะคำ

 

แชร์ข่าวนี้