ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบริการทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการอบรมการปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น ณ วัดหนองขวาง หมู่ที่ 1 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองขวาง จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ และ อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรยายโดย อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง และอาจารย์ณัฐ  ประสีระเตสัง และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรยายโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ ชูขวัญ  และสาธิตการทำต้นแบบกล่องผ้าไหม ไปพร้อมการการปฏิบัติของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ  พร้อมทั้งได้มีการมอบต้นไม้ พืชผักสวนครัวให้กับชาวบ้านอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุพื้นถิ่น จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่างๆ ให้กับชุมชน ได้ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ต่อไป

 

 

แชร์ข่าวนี้