ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ในการนี้ วช.และ CASS ได้ร่วมกันดำเนินโครงการและเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (คลิก↵) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทร: 0-2579-2690 และ 0-2561-2445 ต่อ 203

แชร์ข่าวนี้