ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนส่งน้องเรียนจบ

ทุนส่งน้องเรียนจบ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนส่งน้องเรียนจบ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  เนื่องด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมีนนักศึกษาในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ทุน เพื่อมอบทุนการศึกษาและเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ 

ทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ชั้นปีที่ 4
จํานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 เป็นการศึกษาหลักสูตร 4 ปี
สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในสาขาวิชาที่กําหนด ดังนี้
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
โภชนศาสตร์และการกําหนดอาหาร
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จิตวิทยา (วทบ.)
พาณิชยศาสตร์/การบัญชี /การตลาด/ บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กําลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น
ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

ทุนส่งน้องเรียนจบ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Download เอกสาร

  1. ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ
  2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 

 

แชร์ข่าวนี้