ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ฝ่ายฯ จะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทุนวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ใช้กลไกการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน กำหนดเปิดรับ Concept paper รอบแรก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

***รอบแรกตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2560***

โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ
1) เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2) ประเด็นวิจัยต้องสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบา
3) ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย

โดยสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการได้จาก https://docs.google.com/file/d/0Bykm0HVQNK0ucDhNTVp2RHhQWGs/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

ทั้งนี้การส่งข้อเสนอเชิงหลักการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th/ หรือติดต่อได้ที่ 02-278-8246, e-mail: trfindustry@trf.or.th

 

แชร์ข่าวนี้