ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา

มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม ขอเชิญส่งเรียงความ เพื่อชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม

มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์มอบ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูลสุพุทธิพงศ์ และพนักงานในเครือบริษัท นานมี จำกัด เมื่อ พ.ศ.2550
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอดีตท่านประธานตั้งเซ็กกิม (ทองเกษม สุพุทธิพงศ์) ผู้ก่อตั้งกิจการในเครือบริษัท นาน
มี ที่มุ่งหมายเกื้อกูลประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรม
แต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาใช้ในการ
พัฒนาประเทศชาติและสังคมในอนาคต มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็น
ประจำทุกปี
ประเภทของทุน
เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์
โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความล าบากจริง และมีผลการเรียนรวมทั้ง
ความประพฤติที่ดี สมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ
“สมบูรณ์…พูนสุข” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัคร
ขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

DOWNLOAD ใบสมัคร 

 

แชร์ข่าวนี้