ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ใน 1 ปี รุ่น 2

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ใน 1 ปี รุ่น 2

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”  ขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการทำผลงานวิชาการ ฝึกปฏิบัติการ การเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อติดตาม ข้อเสนอแนะการเขียนเอกสารวิชาการให้มีความถูกต้องตามเกณฑ์และกระบวนการทำผลงานทางวิชาการต่อไป

แชร์ข่าวนี้