จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา ปี 1 รุ่น 61 ปี 2 รุ่น 60 ปี 3 รุ่น 59 ปี 4 รุ่น 58 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 5 5 10 3 7 10 6 4 10 8 9 17 22 25 47
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 11 20 10 6 16 9 8 17 9 7 16 37 32 69
เทคโนโลยีก่อสร้าง 28 20 48 17 5 22 30 5 35 24 5 29 99 35 134
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 6 3 9 16 4 20 15 2 17 30 3 33 67 12 79
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 31 31 62 40 47 87 92 44 136 100 44 144 263 166 429
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 12 33 13 16 29 17 9 26 18 10 28 69 47 116
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 51 11 62 92 15 107 95 17 112 123 14 137 361 57 418
รวม 151 93 244 191 100 291 264 89 353 312 92 404 918 374 1292