จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
สาขาวิชา ปี 1 รุ่น 59 ปี 2 รุ่น 58 ปี 3 รุ่น 57 ปี 4 รุ่น 56 ปี 5 รุ่น 55 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 6 4 10 8 9 17 8 2 10 10 2 12 16 5 24 48 22 70
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 8 17 9 7 16 11 13 24 17 3 20 29 11 40 75 42 117
เทคโนโลยีก่อสร้าง 30 5 35 24 5 29 34 1 35 24 0 24 32 1 33 144 12 156
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 15 2 17 30 3 33 26 5 31 30 1 31 64 1 65 165 12 177
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 92 44 136 100 44 144 101 43 144 91 29 120 89 21 110 473 181 654
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 9 26 18 10 28 30 16 46 20 11 31 21 18 39 106 64 170
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 95 17 112 123 14 137 131 12 143 125 5 130 123 9 132 597 57 654
รวม 264 89 353 312 92 404 341 92 433 317 51 368 374 66 443 1608 390 1998
 จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 
สาขาวิชา ปี 1 รุ่น 31 ปี 2 รุ่น 30 ปี 3 รุ่น 29 ปี 4 รุ่น 28 ปี 5 รุ่น 27 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีก่อสร้าง 0 0 0 15 2 17 23 1 24 40 2 42 43 5 48 121 10 131
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 14 4 18 10 3 13 13 2 15 12 2 14 49 11 60
รวมระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. 0 0 0 29 6 35 33 4 37 53 4 57 55 7 62 170 21 191
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 264 89 353 341 98 439 374 96 470 370 55 425 429 73 505 1778 411 2189