ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

(The Second National Conference on Quality Management And Technology Innovation)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.umt.ac.th/news-update/งานประชุมวิชาการระดับช/

 

แชร์ข่าวนี้