ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่ายภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและ อาจารย์เอกบดินทร์   กลิ่นเกษร อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมกับทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะด้านการเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม  พัฒนาทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกัน  มีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง รู้จักแบ่งปัน และเอื้ออาทรต่อกัน  สร้างความรักความสามัคคีและฝึกระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไป

แชร์ข่าวนี้