ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่ายภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดค่ายภาวะผู้นำด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น  ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร และทีมงาน มาอบรมให้ความรู้ และฝึกระเบียบ วินัยให้กับนักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะด้านการเป็นผู้นำ การฝึกจิตสำนัก มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคีต่อกัน ฝึกระเบียบวินัย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไป

แชร์ข่าวนี้