ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  • สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
6.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
7.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
    • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
    • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๓. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

๓.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร
๓.๓ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น

๔. วิธีการสมัคร

    ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Ø หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์            http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที

         ๕. ระยะเวลาในการรับสมัคร

๕.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๒  การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                      (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร

 

แชร์ข่าวนี้