ข่าวประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน คือ นายอาทิตย์  เวียงคำ ,นายภูสิทธิ์ วาทิรอยรัมย์ ,นายจักรพรรณ กระจ่าง,นายพัฒนพงศ์ พูดชอบ และนายธนพล อะรัญ โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12   (Robot  Design  Contest :  RDC2019) จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นการจัดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  ในระหว่างวันที่  1-6  เมษายน  2562  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 แห่งด้วยกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ต่อนักศึกษา  และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

          ทั้งนี้นักศึกษาของเรายังแสดงความสามารถ จนคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 3 รางวัล ด้วยกันรางวัลที่ 1 นายธนพล อะรัญ  รางวัลชนะเลิศ (เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ) , รางวัลที่ 2 นายจักรพรรณ กระจ่าง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ) และรางวัลที่ 3 นายอาทิตย์  เวียงคำ  รางวัล THE BEST DESIGN

 

 

 

แชร์ข่าวนี้