ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ปี 2560

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการนำเสนอรายงานเพื่อปิดโครงการวิจัยปี 2560 ขึ้น โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 13 โครงการ ได้แก่

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้ำและเครื่องสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
 2. การสร้างภาคีเครือข่ายภูมิวัฒนธรรมด้านเครื่องปั้นดินเผา เพื่อพัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาวัฒนธรรมเขมร ระหว่างประเทศไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา
 3. การพัฒนาครกสีข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน
 4. สิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้สิมอีสานเป็นฐาน กรณีศึกษา สิมวัดหนองบัวเจ้า อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 5. ออกแบบผ้ามัดหมี่โดยการผสานสีด้วยสายตา
 6. การวัดคุณภาพของน้ำด้วยวงจรอินเตอร์ดิจิตอลคาปาซิสเตอร์
 7. การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 8. รูปแบบเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสมของชุมชนรอบป่าบนฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 9.  ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่โดยการเปลี่ยนค่าน้ำหนักของสีด้วยเส้นยืนสีกลาง
 10. การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์
 11. การสำรวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณาการ : กรณีศึกษา อุโบสถวัดกลาง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 12. โครงการวิจัยย่อย 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 13. การออกแบบและพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ผสมเศษกก

  ซึ่งในกิจกรรม เป็นการนำเสนอโครงการวิจัยแต่ละโครงการของอาจารย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้คำแนะนำและนำไปปรับปรุงโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นไป

แชร์ข่าวนี้