ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ เป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วงของการประชุมกล่มย่อย (Focus Group ผู้เกี่ยวข้อง) ประกอบไปด้วย ผู้ใช้บัณฑิต ศิเษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์และห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 และในช่วงเวลา 15.00 น. คณะกรรมได้ตรวจเยี่ยมยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าชมสถานที่จัดการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นการรายงานผลงานดำเนินงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมรับการประเมินในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้