ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการในการตรวจครั้งนี้ และ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ ,อาจารย์กนิษฐา จอดนอก , อาจารย์ ดร.นิยม อานไมล์,นายโชคชัยวิเศษศรี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมีผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนสาขาร่วมรับการตรวจสอบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

แชร์ข่าวนี้