ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารประจำคณะ หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนักศึกษา เข้าร่วมตอบข้อคำถามในครั้งนี้ด้วย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่คณะกรรมการได้ให้ข้อแนะนำและจะนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

แชร์ข่าวนี้