ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกรรมการ , ผศ.ดร. ธีรยุทธ เพ็งชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นกรรมการในการประเมิินในครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมินได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในคณะ ด้วยคะแนน 4.26 คะแนน

 

แชร์ข่าวนี้