ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม work shop การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม work shop การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรม WorkShop เพื่อจัดทำ มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม WorkShop ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้