ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้ง 2 คณะ ในเรื่อง ข้อมูลของคณาจารย์ สาขาวิชาที่เปิดสอน การทำงานของเจ้าหน้าที่ในคณะ การบริหารจัดการต่างๆ  พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองคณะ เพื่อที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนคณะไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ โดยที่ผู้นำองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กรมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าวนี้