ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิทยากร อ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  และสาธิตการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน โดย อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า กิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนาการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  และกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานวิจัยสู้การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้นอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สร้างความสำนึกดีมีคุณธรรมจริยธรรม  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความหวงแหนคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรมไทย การเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แชร์ข่าวนี้