ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอโครงการวิจัยชุด ออกแบบพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอโครงการวิจัยชุด ออกแบบพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ดำเนินงานวิจัยโครงการชุดออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ2560 ประกอบด้วยโครงการย่อย ทั้ง 5 โครงการ ได้แก่ 1) ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝาบ้านกึ่งสำเร็จรูปพัฒนาจากกก 2) ออกแบบและพัฒนากระเบื้องเซรามิคปูพื้นและผนังด้วยขี้เถ้าจากกก 3)ออกแบบและพัฒนาอิฐซีเมนต์ผสมเศษกกที่เหลือจากการทำหัตถกรรม 4)ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งจากกก 5) การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยนวัตกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบอัจฉริยะนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ ซึ่งกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้บรรจุเป้าหมายของโครงการวิจัยที่ตั้งไว้ต่อไป

แชร์ข่าวนี้