ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินกับ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. อาจารย์ ดร.เมษยา บุญสีลา (ปร.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์) จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แชร์ข่าวนี้