ข่าวกิจกรรม

คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบเช้ากระเช้า แด่ พลโทจักรชัย ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย สำนักงานบริการทางวิชาการ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์.ดร.คคนางค์ ช่อชู

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์

Read More

ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาม่วงเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 จำนวน 4

Read More

ขบวนพาเหรด นักกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานพิธีเปิด กีฬาภายในม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

Read More

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการทางด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนา

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ NETWORK & SECURITY INNOVATION     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับบริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network

Read More

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Read More

บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

')}

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการแนะแนวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสาตร์ และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เข้าแนะนำสาขาวิชา พร้อมหารือเกี่ยวกับการทำ

Read More