ข่าวกิจกรรม

ประชุม ร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เขียนโครงการ รองรับงบประมาณ ปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์  เพื่อใช้เขียนโครงการ รองรับงบประมาณ ปี 2562 ในวันที่ 18

Read More

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร

Read More

ทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน

Read More

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปะสร้างเครือข่ายกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมต้อนรับคณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 7 สาขาวิชา

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2560             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้ที่มีจิตใจใฝ่อาสา

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มพูนความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา สู่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มพูนความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา สู่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ผลคะแนนเลือกตั้ง ประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดโครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ณ ลานกิจกรรม อาคาร 18 ในวันที่

Read More

คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบเช้ากระเช้า แด่ พลโทจักรชัย ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย สำนักงานบริการทางวิชาการ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์.ดร.คคนางค์ ช่อชู

Read More