ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก

คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนประโคนพิทยาคม ในงาน Open House ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

Read More

เสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

Read More

อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ “ศักยภาพการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร

Read More

บริการวิชาการ เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน ศูนย์อุดมการศึกษา ปะคำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 19 ธันวาคม

Read More

โครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจพัสดุ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจพัสดุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ

Read More

ประกวดมาร์ช ดาว- เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการ “ประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 2

Read More