ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์​ที่สำเร็จ​การศึกษา​ปริญญา​เอก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์​ที่สำเร็จ​การศึกษาระดับ​ปริญญา​เอก ซึ่งมีอาจารย์ที่ได้ศึกษาจนสำเร็จ จำนวน 5 ท่าน คือ

  1. อาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล ปร.ด.ภูมิสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
  2. อาจารย์ ดร.ดนัย นิลสกุล  ปร.ด.สถาปัตยกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  3. อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
  4. อาจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
  5. อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์   ปร.ด.ทัศนศิลป์และการออกแบบ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

แชร์ข่าวนี้